இன்ஃபோசிஸ் வென்றது எப்படி? – ஒரு விரிவான கதை

தாராளமயமாக்கல் இந்தியாவை உலகின் மென்பொருள் தலைநகரமாக மாற்றியது. இந்தியாவின் வெற்றிகரமான மென்பொருள் நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ் உருவான கதை இது. வேதிகா காந்த் என்பவர் ஓர் இணைய இதழில் (https://fiftytwo.in) எழுதிய நீண்ட கட்டுரையின் மொழியாக்கம். My Tamil translation of Vedica Kant’s “Source Code“published in Kizhakkutoday website.

Webinars @ PSG Tech

[I gave these talks in June-July 2020. Took sometime to write as a post.] I got my bachelor’s degree in Information Technology (IT) from PSG College of Technology, Coimbatore, India in 2005 and Master’s degree in Computer Science from Georgia Institute of Technology, Atlanta in 2010. In my undergrad, I was a ‘nine pointer’- Indian… Continue reading Webinars @ PSG Tech

Published
Categorized as Tech