காவிய மறுஆக்கங்கள் – ஒரு பார்வை

“கம்பராமாயணம், வெண்முரசு, காவிய மறுஆக்கங்கள் – ஒரு பார்வை” — விரைவில்…

….

[I took these pictures @ Mount Diablo State Park, Walnut Creek, California – July 3rd 2021.]

%d bloggers like this: